Loading

wait a moment

Category: travel news

พิพิธภัณฑ์เมืองเลย

อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเลย เดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัด ภายในมีการแบ่งพื้นที่การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย รวมถึงการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอาคารชั้นบนของพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 3 ห้อง คือ ห้องที่ 1 ห้องประวัติศาสตร์เมืองเลย จัดแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มรดกทางธรรมชาติ