Loading

wait a moment

พิพิธภัณฑ์เมืองเลย

อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเลย เดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัด ภายในมีการแบ่งพื้นที่การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย รวมถึงการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอาคารชั้นบนของพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 3 ห้อง คือ ห้องที่ 1 ห้องประวัติศาสตร์เมืองเลย จัดแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มรดกทางธรรมชาติ

และกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเลยห้องที่ 2 ห้องวัฒนธรรมประเพณี จัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเลยส่วนห้องที่ 3 ห้องรอยเสด็จ จัดแสดงพระเก้าอี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เสด็จจังหวัดเลย 3 ครั้ง ส่วนชั้นล่าง เป็นสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand